Jäsenkirje 1/2009

JÄSENKIRJE 1/2009

 

Tervehdys teille, hyvät vankilatyön ystävät!

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 8.3.2009 Turussa Kristillisellä Raittiusseuralla, Keltaisessa Tuvassa. Kiitos kaikille vuosikokoukseen osallistuneille! Kiitos kuluneesta vuodesta jokaiselle yhdistyksen jäsenelle, joka on vienyt yhteystä työtä eteenpäin käytännön toimin, rukouksin tai taloudellisin avuin! Vankilatyö on monipuolista. Vaivannäkö Herrassa kantaa aina hyvää hedelmää. Vankeja on löytänyt uuden elämän Kristuksessa ja yleisestikin vankien keskuudessa kiinnostus hengellisiä asioita kohtaan on lisääntynyt.

Vuosikokous valitsi edellisen hallituksen jatkamaan työtään myös tulevalle kaudelle. Hallitukseen kuuluvat: puheenjohtaja Matti Salo, (puh. 0500-128090), varapuheenjohtaja Pertti Hottinen (puh. 040-3013154), sihteeri Soile Inkari (puh. 040-7739132), rahastonhoitaja Jani Isomäki (puh. 050-5121996), jäsen Jouko Jutila (puh. 040-5116174) ja varajäsen Aarni Koskikunnas ja Jussi Kokkonen. Hallituksen jäsenet toivovat yhteydenottoja vankilatyöhön liittyvissä asioissa.

Vuosikokous vahvisti jäsenmaksun suuruudeksi 10EUR/henkilö. Yhdistyksen tilinumero on TSOP 751052-235553. Jäsenmaksuille viitenumero on 1504 ja vastaavasti lahoituksille 5005. Pidämme tärkeänä sitä, että jokainen jäsen hoitaisi jäsenmaksunsa ja tälläkin tavalla osoittaisi pitävänsä vankilatyötä arvokkaana työmuotona. Jokainen lahjoitus on myös arvokas, jotta vankilatyötä ylipäätään voidaan tehdä.

Yhdistyksen internetsivujen osoite on http://www.evankelijavankilalahetys.net.

Tiedoksi jäsenistölle:
– Monipuolinen vankilatyön seminaari Odotanko Jeesuksen paluuta 15. – 17.5.09 pidetään Pelastusarmeijan lomakodilla Vihdin Nummelassa (Hiidenrannantie, 03100 Nummela). Osallistua voi koko seminaariin tai vain yhteen päivään mahdollisuuksien mukaan. Tiedusteluihin vastaa Ilkka Nummela puh. 044-7577893.
– Vankilatyön ilta 28.6. klo 18 Hämeenlinnan vapaaseurakunnassa.

Herran Jeesuksen väkevää läsnäoloa ja johdatusta jokaisen vankilatyön ystävän elämään!

Soile Inkari, sihteeri

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

”Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa” (1 Kor 15:58)

Kiitollisena saamme katsella vuotta 2008, jona olemme Vapahtajaamme, Jeesukseen Kristukseen turvaten saaneet olla Hänen palveluksessaan omalla peltosarallamme vankilatyössä, kuka esirukoillen, uhraten tai julistaen. Nyt voimme suunnata katseemme turvallisesti kulumassa olevaan vuoteen 2009 vakuuttuneina siitä, että Hän on oleva kanssamme tänäkin vuonna ja on siunaava työnsä (Matt 28:20).

Meillä on lukuisia kiitosaiheita. Jumala on siunannut työtämme. Olemme saaneet olla, kuka esirukoilijana, kuka uhraajana ja kuka julistajana, vankilatyössä. Vankipoikia ja –tyttöjä on tullut uskoon. Työtä on jatkettu vankiloissa eri puolella Suomea ja uusia ovia on auennut, mm. Turun vankilassa alkoi 25.1. raamattupiiri työmiesten osastolla. Rukoillaan, että Jumala siunaisi tämän työn ja että voisimme olla avoimina Mestarimme kädessä, itse palaen Hänen tultaan voidaksemme välittää Hänen rakkauttaan. Jumala tulee myös täyttämään kaikki tarpeemme, niin hengellisesti kuin taloudellisestikin.

Kuitenkin jäsenistöstämme on valitettavasti vain osa maksanut jäsenmaksunsa. Siten toivomuksemme on, että kukin hoitaisi jäsenmaksunsa mahdollisimman pian. Meillä on muutama säännöllinen uhraaja, mutta rukouksemme on, että Jumala herättäisi useampia kantamaan yhteisestä työstämme myös taloudellista vastuuta. Muutamat ev.lut. kirkon ja eräät vapaiden suuntien seurakunnat ovat avustaneet yhdistystämme kolehtivaroin, mikä on ilolla todettava. Suuri osa työstämme tapahtuu kaikki kulut itse maksaen, mutta meillä on välttämättömiä menoja mm. matkoihin. Toivon, että näihin menoihin olisi useampia kantamassa vastuuta.

Tuon samalla terveiset Turun Kristillisellä opistolla 9.-10.2 pidetystä ”Hyvinvointia kohtaamisesta” – seminaarista., Tampereella Torpan kurssikeskuksessa 3.-4.3. pidetyltä ”Sininauhaliiton jäsenjärjestöpäiviltä” ja Kangasalan helluntaiseurakunnassa 14.3 pidetyltä ”Helluntaiherätyksen vankilatyön seminaarista”. Erityisesti haluan tässä mainita Sininauhaliiton päivillä arvoista ja strategioista käydyn keskustelun sekä yhteyden rakentamisen muihin kristillisellä pohjalla vähäosaisten auttamistyössä oleviin. Kangasalan päiviltä tuon viestinä kokosydämisen antautumisen Jumalan käyttöön: Olkoon meillä vankilatyö tapa elää, noudattaen Paavalin esimerkkiä evankelioinnissa (Kol. 1:1-11).

Jumala on työnantajamme. Tehkäämme työ Hänelle. Meillä on kuulijat, joille vankila on pysähdyspaikka. Julistakaamme heille Jumalan armoa ja totuutta. Meillä on alttiita esirukoilijoita, uhraajia ja julistajia. Säilyttäkäämme käyttökelpoisuutemme, itsekin kasvaen Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.

”Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy” (Gal 6:9).

Matti Salo

JUMALA PITÄÄ MEISTÄ HUOLEN MYÖS TALOUDELLISESTI VAIKUTTAMALLA UHRIMIELTÄ

Miettiessämme yhdistyksessä toimintamme rahoitusta harkitsimme myös anoa Raha-automaattiyhdistykseltä toiminta-avustusta. Kävinkin puheenjohtajana yhdessä vaimoni kanssa RAY:n kehittämispäällikön puheilla, joka neuvoi ja kannusti anomaan määrärahaa. Tässä vaiheessa Jumalan pysäytti meidät antamalla profetian sisaremme Airi Lahtisen kautta. Miksi anoisimme rahapeleissä epäjumalille uhrattua, eikö Jumala ole luvannut pitää meistä huolen. Tämä oli vastaus meille sekä yhdistyksenä että henkilökohtaisesti. Alla on ko. profetia:

Miksi te oikein anomalla anoisitte epäjumalille uhrattua? Sanotte luottavanne minuun, mutta ette te luota. Te ette haluaisi käyttää niitä varoja, joita teille olen antanut, vaan te omat halunne tyydyttääksenne käyttäisitte epäjumalille uhrattua saadaksenne ravintoa nälkäisille: se on niille, jotka janoavat minua.

Te luulette tarvitsevanne sitä ja tätä ja tuota. Levätäksennekin luulette tarvitsevanne sitä ja tätä, ettekä halua uskoa, että Minä annan teille levon ja kaiken sen, mitä elääksenne tarvitsette. Todellisuudessa pidätte ykkösasiana omaa hyvinvointianne ja uskottelette itsellenne antaneenne koko elämänne Minun käyttööni. Sitten ihmettelette, miksi kuivia erämaakausia ja mitäänsanomattomia ilottomia päiviä on elämässänne.

Kuulkaa, kun Minä puhun: Kun kuljette oikeasti Minun askeleissani niin, että Minä olen ainoa turvanne, ei elämästänne ilo lakkaa ja yltäkylläisyys olosuhteista riippumatta asuu sydämissänne ja te ja teidän sukunne tulee siunatuiksi Minun valollani.

Älkää tahratko vaatteitanne! Minä tulen pian!

OLEMME JEESUKSESSA SIUNATUT!

Jumala on pyhä Rakkaus ja Totuus. Hänen Sanassaan on ääretön armo: “Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa” (Ef.1:3). Taivaan Valtakunta on kaiken siunauksen asuinsija. Jumalan pelastussuunnitelma Jeesuksessa on kokonaan ja ainoa siunauksen lähde ihmisille. Ulkopuolella Jeesuksen ei ole muuta kuin kirousta.

Monet ihmiset luulevat voivansa elää hyvää elämää ilman uskoa Jeesukseen. Ulkoapäin voi aluksi näyttääkin, että he onnistuvat. Mutta koska elämä lähtee sydämestä, ilman Jeesusta sydän on syvästi turvaton ja täynnä syyllisyyttä, huomisen huolta ja kuoleman pelkoa. Synnin syyllisyys jäytää ihmiselämää sisältä päin.

Jeesukseen uskovina vaellamme syntimme anteeksisaaneina valkeudessa, mutta koemmeko Jeesukseen uskovina elämässämme siunausta? Kutsumatta kullekin ihmiselle tulee myös pettymyksiä, surua, huolta ja pelkoakin, ja tunne-elämässä ne koetaan todellisina. Kuitenkin uskonelämän todellisuus on siinä, että näissä kaikissa pettymyksissämme saamme panna turvamme Jumalaan. Hän on suoja- ja pakopaikka ja lämmin Isän syli. Hän täyttää kaikki tarpeemme oman rikkautensa mukaan, sanoo Sana. Uskonelämän ihana rikkaus on, että Jeesus asuu meissä Pyhässä Hengessä. Hänessä me elämme, Hän on koko elämämme Herra ja Vapahtaja. Usko Jeesukseen on salattu sydämen aarre ja sen voima tulee näkyviin myös arkielämässä.

Me seuraamme Jeesusta joka päivä. Lapsen luottamus on se, että jo aamulla sitoudumme ilolla Isän tahtoon. Hän siunaa meitä rukouksessa ja Sanan lukemisessa. Raamatun lukeminen ei aina kiinnosta, mutta sitä lukiessa “ruokahalu kasvaa”. Jeesus puhui Sanansa syömisestä, se tarkoittaa henkilökohtaista Sanan alle nöyrtymistä: “Mitä tämä Sana puhuu minulle?” Se on ikään kuin pukeutumista Jumalan tahdon mukaiseen sydämen asenteeseen, kuten mm. Kolossalaiskirjeen kolmas luku opettaa. Näin Jumalan Sana koskettaa syvästi mieltämme henkeä myöten ja Sanan kautta opimme kaikessa näkemään Jumalan puhtaan arvomaailman ja janoamaan sitä elämäääme.

Sana puhdistaa ajatusmallejamme ihmissuhteista. Lihan mieli on itsehyväisyys ja toisten arvosteleminen. Pyhä Henki kirkastaa meille Jeesuksen nöyrän mielenlaadun ja Sanan peilin edessä saamme tehdä parannusta. Itse armahdettuina näemme kanssakulkijamme Jeesuksen sovittamina ja se vapauttaa meidät arvostelumielestä ja vikoilemisesta. Siunaamisen voima on ihmeellinen juuri vaikeissa ihmissuhteissa. Emme juutu pahoihin sanoihin eikä tekoihin, vaan esirukouksin siunaamme heitä. Mikä sydämen ilo ja vapaus esirukoilla ja siunata onnettomia ihmisiä, viedä heidät näin Jumalan eteen. Tästä versovat myös siunaavat ajatukset, sanat ja teot ihmisiä kohtaan.

Rukous on ihmeellinen väylä ihmisille, se on aina avoin linja Jumalan luo. Jeesuksen kautta Isä haluaa olla meihin yhteydessä, Hän puhuu ja kuulee meitä. Kaikki asiat, vaikeat ja mahdottomatkin viemme kiittäen Taivaalliselle Isälle, Hänelle kaikki on mahdollista. Hän vastaa aina Rakkauden pyhällä tahdollaan. Kaikessa Hän kasvattaa meitä Taivasta varten, että näkisimme niin kuin tulee nähdä: Jumalalla on hyvä tahto kaikkia ihmisiä kohtaan, Hän ei tahdo yhdenkään hukkuvan. Siksi Jeesuksessa siunattuina antakaamme esirukouksen tulen palaa sydäntemme alttarilla ja palvelkaamme sydämen ensirakkaudella Jumalaa ihmisten pelastumiseksi. Siunattuna rukoileva ja kiittävä sydän on onnellisen ja rikkaan elämän salaisuus.

Annikki Salo

Kategoria(t): Jäsenkirje. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s